Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Regulamin

Ekspresy do kawyAkcesoria do ekspresów Automaty vendingoweCzęściKAWA NUNOProdukty do automatówBritaDystrybutory do wody POUAkcesoriaŚrodki BHPUsługiOczyszczacze powietrzaRękawiczkiMaseczki ochronne

I. Definicje

 • Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  • § Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub rezerwacji lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również Konsument).
  • § Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • § Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • § Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu sklepu, w ramach której klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu produktów, wyrażać opinie na temat produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego zamówień.
  • § Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do konta klienta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji.
  • § Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
  • § Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez klienta konta klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez usługodawcę na stronie serwisu sklepu.
  • § Sklep Internetowy ALL4VENDING (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.all4vending.pl, za pośrednictwem, którego klient może kupić produkty i/lub dokonać rezerwacji.
  • § Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
  • § Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z dostawą towaru (np. instalacja automatu, ustawienie dawek).
  • § Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym ALL4VENDING.
  • § Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
  • § Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.all4vending.pl
  • § Usługodawca – spółka pod firmą All4vending Sp. z o.o. spółka komandytowa. z siedzibą w Radomiu przy ul. Inwestycyjnej 2, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem 70189, REGON: 143187677, NIP: 948-259-08-25
  • § Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę produktu.


II. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów ze sklepu Internetowego ALL4VENDING, dostępnego pod adresem www.all4vending.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Sklep Internetowy ALL4VENDING, działający pod adresem www.all4vending.pl prowadzony jest przez spółkę All4vending Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu przy ul. Inwestycyjnej 2, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem 70189, REGON: 143187677, NIP: 948-259-08-25
 • Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez email: sklep@all4vending.pl lub telefonicznie pod numerem +48( 48) 38 93 215
 • Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:
  • § umożliwienie klientom składania zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego ALL4VENDING i zawierania umów sprzedaży produktów na odległość.
  • § udzielanie klientom informacji o produktach dostępnych w sklepie internetowym.
 • Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 • Informacje o produktach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Informacja o cenie podawana na stronie www.all4vending.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
 • Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat produktów umieszczane są w sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.


III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ALL4VENDING

 • W ramach serwisu www.all4vending.pl usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez klienta z serwisu sklepu (w przypadku braku rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Rejestracja w ramach sklepu internetowego ALL4VENDING następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 • Wyrejestrowanie ze sklepu internetowego obywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia rezygnacji na adres biuro@a4v.pl. Usuniecie konta następuje w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.  
 • Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie zamówienia i/lub rezerwacji.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta
  • korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa
  • korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw
  • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego ALL4VENDING jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę
  • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania zamówienia lub rezerwacji drogą telefoniczną
  • Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie
  • Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu Internetowego ALL4VENDING lub usług oferowanych w ramach sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta niniejszego regulaminu, a w szczególności gdy klient:
 • § podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
 • § dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów
 • § dopuści się zachowań, które są niezgodne z regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
 • § narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień i rezerwacji produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego regulaminu
 • § Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego ALL4VENDING na podstawie postanowień art. III ust. 11 regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody usługodawcy


IV. Składanie zamówień

 • W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość poprzez sklep internetowy ALL4VENDING należy wejść na stronę internetową www.all4vending.pl, a następnie dokonać wyboru produktu dostępnego w sklepie Internetowym ALL4VENDING i złożyć zamówienie z obowiązkiem zapłaty ze wskazaniem miejsca dostawy produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty lub informacje.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 • Zamówienie produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 • Po złożeniu zamówienia, klient– otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
  • e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu,
  • e-mail o tytule „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z klientem, zamówienie może zostać anulowane.
 • Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • gotówką w momencie odbioru osobistego
  • gotówką przy odbiorze dostawy
  • przelew na konto sprzedającego
 •       .   Płatność za zamówienie powinna być wniesiona niezwłocznie po dokonaniu zakupu, nie później niż 14 dni od daty zakupu.

 • Usługodawca może dostarczyć zamówione towary transportem własnym lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu rezerwacji towaru lub w czasie składania zamówienia.
 • Wszystkie informacje zawarte na stronie www.all4vending.pl dotyczące charakterystyki, parametrów, wymiarów, itp. są informacjami producenta i mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od ich stanu rzeczywistego.
 • Informacja o dostępności produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym produkcie na stronie sklepu internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 • W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.
 • W celu realizacji zamówienia, klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
 • Istnieje możliwość wprowadzenia zmian i dokonania korekty w już przyjętym do realizacji zamówieniu. Korekta i zmiany są możliwe aż do momentu wysyłki towaru z magazynu. W celu dokonania korekty należy skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w ust. 4 pkt. II
 • Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie zamówienia.
 • Produkty zostaną zarezerwowane, a zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego produktu, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację rezerwacji lub zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku produktu lub braku woli dalszej realizacji zamówienia lub rezerwacji klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 • Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 4 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 • Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie powiadomić usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.


V. Uprawnienie do odstąpienia od Umów

 • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.
 • Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: All4vending Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Inwestycyjna 2, 26-600 Radom wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie konsumentowi towaru.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu można pobrać tutaj - FORMULARZ .
  INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 • Usługodawca po otrzymaniu od klienta oświadczenia odstąpienia od umowy niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia.   
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania konsumentowi towaru nie może dojść do:
  -mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
  -wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 • Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 • Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu - w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: All4vending Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Inwestycyjna 2, 26-600 Radom
 • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi konsument.
 • Koszty przesłania zakupionego towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w okolicznościach opisanych w artykule 38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


VI. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego All4vending® Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Inwestycyjna 2, 26-600 Radom lub poprzez e-mail na adres reklamacje@a4v.pl

3. W przypadku wykrycia wady kupujący ma 14 dni  na jej zgłoszenie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

5. Niektóre towary posiadają gwarancję producenta. Treść gwarancji znajduje się na karcie produktu.

    


VII. Ochrona danych osobowych

 • Udostępnianie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.
 • Poprzez rejestrację na witrynie www.all4vending.pl kupujący albo konsument wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie informacji o nim przez All4vending Sp. z o.o. spółka komandytowa z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr.133 poz.883 z późn.zm.).
 • Administratorem danych osobowych jest podmiot o którym mowa w ust. II pkt. 3
 • Udostępniane dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez sklep www.all4vending.pl
 • Dane osobowe osób korzystających z portalu www.all4vending.pl są gromadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 • Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności do żądania uzupełnienie, uaktualnienia albo sprostowania tych danych a także żądania czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ma też prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli okaże się, że są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.


VII. Postanowienia końcowe

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów znajdujących się w ofercie.
 • W przypadkach, o których mowa w pkt. poprzedzających zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 • Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z wyłączeniem sytuacji gdy zamówienie jest w trakcie realizacji.

 • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów.
 • Zmiany regulaminu dokonywane przez sprzedawcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej sklepu.
 • Zmiany regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki kupujących w zakresie realizacji zamówień złożonych przed zajściem zmian.


   
Wysoka dostępność


Wysyłka


Wysylka standard


Polecane produkty

      


Używane Automaty Vendingowe
Rzetelna Firma    Polskie Stowarzyszenie Vendingu   KS Uniwersytet Radom

Marki

Necta 

Saeco

FAS

 Waterlogic

Hyundai
 
 WaterCoolers

 Jofemar
 
 ION

 Gaggia

Akcesoria

 Brita
 
 3M
 
 John Guest
 
 MEI

 Nayax
 
 SCANPART

Produkty

Paper Cups Factory

AgFoods 
 
 Satro
 
 Maspex
 
 Jacobs
 
 Van Houten
 
 Caffee Boasi
 
 Lakma
 
 
Stopka home

Pon - Pt: 8:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 14:00

Stopka telefon

Zadzwoń, by uzyskać odpowiedź
od razu!

Kom. 533 607 416

Stopka email

Wolisz pisać, Czekamy na maila!

biuro@a4v.pl

Stopka kontakt

Wpadnij do nas na kawę

Radom, ul. Inwestycyjna 2

Nasze oddziały

Automaty vendingowe Warszawa

Automaty vendingowe Poznań

Automaty vendingowe RadomDział produktów i zamówień
Tel. 48 389 32 15

Dział automatów vendingowych
Kom. 790 707 035

Dział ekspresów wolnostojących i nablatowych
Kom. 500 099 472

Dział dystrybutorów POU
Kom. 570 570 796

Dział części
Kom. 791 606 054

Dział graficzny
Kom. 791 606 074

Informajce